Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie

Zaproszenie do współpracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie zaprasza do współpracy rodziny zainteresowane udzielaniem pomocy innym rodzinom wychowującym małoletnie dzieci, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U .z 2018 r. poz.998 ze zm. ) wprowadziła narzędzia umożliwiające skuteczną pomoc rodzinie wychowującej dzieci m.in. uregulowała wsparcie realizowane przez rodziny wspierające.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (krewnym, znajomym, sąsiadom), które spełniają następujące warunki:
- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
- uzyskają pozytywną opinię Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku, wydaną na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca pomaga rodzinie przezywającej trudności w:
- opiece i wychowaniu dziecka (m.in. pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi, pomoc dzieciom w nauce, pomoc w organizowaniu czasu wolnego i rekreacji, pomoc w rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień, umiejętności praktycznych);
- prowadzeniu gospodarstwa domowego (m.in. pomoc w racjonalnym dokonywaniu zakupów, udzielanie wskazówek w zakresie przygotowania zdrowych posiłków i utrzymywaniu porządku w mieszkaniu, pomoc w nabyciu umiejętności prawidłowego zaspokajania potrzeb rodziny);
- wypełnianiu podstawowych ról społecznych (objaśnienie aktualnych ról społecznych, pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z właściwym pełnieniem ról społecznych, wypracowanie prawidłowego wypełniania ról społecznych przez członków rodziny).

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, oraz posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowania dzieci. Podczas realizacji wsparcia może liczyć na pomoc i współpracę: - asystenta rodziny; - pracownika socjalnego; - psychologa. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna. Rodziny nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy. Zasady zwrotu kosztów określa umowa cywilnoprawna zawierana z rodziną wspierającą. Bezinteresowna pomoc niesiona innym może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas w celu wypełniania funkcji rodziny wspierającej.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym, poprzez złożenie umotywowanego wniosku, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacynie przy ul. Wyzwolenia 7.

Dodatkowe informacje uzyskać można dzwoniąc na nr tel. 24 285 80 60.

Kierownik GOPS w Pacynie

Urszula Budzałek

Licznik odwiedzin: 42083