Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie

Zgodnie z Ustawą o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1863) rodzice, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic ( rodzice ) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, niezależnie od dochodu. Karta będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Karta przewiduje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Wnioski można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacynie ul. Wyzwolenia 7.
Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
1. rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2. małżonek rodzica;
3. dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych karta wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności.
Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2. w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Przy składaniu wniosku należy okazać następujące dokumenty: 
- Dowody osobiste (rodzice, dzieci w wieku powyżej 18. roku życia )oraz akt małżeństwa,
- Akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość (dzieci do ukończenia 18. roku życia),
- Zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (dzieci w wieku powyżej 18. roku życia),
- Orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (dotyczy dzieci legitymujących się orzeczeniem w wieku powyżej 18. roku życia),
- Postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (dotyczy dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka),
- Zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (dotyczy osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu zamieszczony jest na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl.

Wnioski do pobrania na stronie: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki Menu boczne

Licznik odwiedzin: 40606