Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie

FEAD Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie.

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Od 1 stycznia 2017 r. zmienia się kryterium dochodowe celem uzyskania skierowania uprawniającego do odbioru produktów żywnościowych.

Pomocą żywnościową w ramach PO Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj.

  • :1028 zł na osobę w rodzinie
  • 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej celem uzyskania skierowania uprawniającego do odbioru produktów żywnościowych.


Licznik odwiedzin: 40605