Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie

Zaproszenie do uczestniczenia w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie nawiązał współpracę z Fundacją Rozwoju Obywatelskiego w celu integracji społeczno - zawodowej osób z terenu gminy Pacyna.
Celem projektu jest integracja społeczno-zawodowa jego uczestników.
Usługi oferowane w ramach projektu:

  • diagnoza potrzeb i potencjału
  • indywidualne poradnictwo i coaching
  • pośrednictwo pracy
  • kursy zawodowe
  • staże zawodowe

Wsparcie jest bezpłatne. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania stypendium szkoleniowego oraz stażowego wraz ze zwrotem kosztów dojazdu, jeżeli będzie taka potrzeba.
 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pacynie.

Krótki opis projektu
Projekt skierowany do.80 osób (40K, 40 M, 28 niepełnosprawnych)  oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem spoecznym ukierunkowanych na poprawę ich sytuacji społeczno-zatrudnieniowej i wzmocnnienia funkcji opiekuńczo-wychowczej.  Wsparcie poprzedzone dla każdego uczestnika oprac. INDYWID.ŚCIEŻKI REINTEGRACJI i oparte o UMOWĘ UCZESTNICTWA NA WZÓR KONTRAKTU SOCJALNEGO. Wsparcie kierowane wyłącznie do osób o najtrudniejszej syt, tj. niepełnosprawnych (stopień umiark/znaczny, zaburzenia psych) oraz dośw. wielokrotnego wyklucz..społ., os. z niepełn. sprzężoną oraz z zaburz.psych oraz dla os zamieszk. gm.poniżej progu defaworyzacji,.Prefer. osoby korzyst. z POPŻ oraz, os. bezrobotne zakwalif. do III profilu pomocy. W przyp.obj. wsparciem os. bezrob. zarej. w PUP, a Projektodawca przewiduje współpracę z PUP. W pr. przewidziano następ. zad.mające na celu dostarcz.odpow.instrumentów wsparcia (wynik.ze ścieżki reintegr) o charakt.społ, zawod.,eduk i zdrowotnym, w tym: 1. Diagn.indywid. potrzeb i potencjału -utworz.ścieżki reintegr; 2. Poradn. psychospoł.,coaching; 3. Diagn. kompetencji (poradn. zawod., jobcoaching), pośredn.pracy; 4. Szkol. umożliw. nabycie, podn/zmianę kwalifik. zawod.i kompetencji; 5. Staże zawod. Realiz.w/w usług przyczyni się do realiz. gł. wskaźn.: • Liczba osób zagroż. ubóstwem lub wyklucz.społ., kt. po opuszcz. programu uzyskały kwalifik (32), poszukują pracy (38), pracują (26); • Efektywn.społ (34%) i zatrudn(22%) osób zagroż. ubóstwem lub wyklucz.społ.; • Efektywn.społ (34%) i zatrudn(12%) osób niepełnospr. (stopień umiark/znaczny, zaburzenia psych). Pr. realiz.w partnerstwie międzysektorowym (społ-NGO, publiczny.-MGOPS, prywatny-przedsiębiorstwo), w tym we współpr. z podm.ekon.społ. co podnosi jakość i kompleks.wsparcia. Pr. wykorzyst. zwalidowane prod. finalne wyprac. w POKL (opis Zad.1,3).Proj. poinform. właśc. teryt.OPS oraz organ.partn. i lokalne o prowadz. rekrut. do proj.


Licznik odwiedzin: 40601