Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie

Program dożywiania w latach 2014-2020

Program dożywiania w latach 2014-2020 to rządowa inicjatywa pomocy, dzięki której gminy mają możliwość zapewnienia określonym kategoriom osób dożywiania, w formie bezpłatnych posiłków. Kto i na jakich zasadach może domagać się objęcia programem dożywiania w latach 2014-2020? Budżet państwa przekazuje dotacje na rzecz dożywiania na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Określa on zasady przyznawania pieniędzy gminom na pokrycie kosztów pomocy żywieniowej dla dzieci, uczniów, osób dorosłych znajdujących się w specyficznej sytuacji.

Kryterium dochodowe

Gminy uzyskują z budżetu państwa dotację celową, następnie przyznają pomoc w formie bezpłatnych posiłków. Kierują się przy tym spełnieniem kryterium dochodowego. W 2017 roku stanowi ono 150% progu uprawniającego do pomocy społecznej, co wynosi odpowiednio 951 zł dla osoby samotnej i 771 zł na członka rodziny. Rada Gminy nie może uzależnić przyznania dożywiania od żadnych innych kryteriów.

Formy wsparcia

Przyznawane wsparcie może przybrać następujące formy: darmowy posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Uprawnieni

Do jego otrzymania uprawnione są wskazane kategorie podmiotów. Wsparcie udzielane jest: dzieciom, do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej; uczniom, do czasu zakończenia edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym oraz osobom i rodzinom spełniającym przesłanki art. 7 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj, osobom, których sytuacja jest w jakiś sposób trudna i skomplikowana. Szczególnej ochronie podlegają osoby samotne, w podeszłym wieku, chore i niepełnosprawne. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2012 r. (sygnatura akt I OSK 1054/12) świadczenia przyzwana są w określonej kolejności. W pierwszej kolejności uprawnionymi są dzieci do 7. roku życia, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a dopiero następnie osoby i rodziny znajdujące się w szczególnych sytuacjach.

Brak kryterium dochodowego

Ustawa przewiduje także możliwość przyznania pomocy mimo braku spełniania kryterium dochodowego. Ma to miejsce w sytuacji, gdy dziecko bądź uczeń wyraża chęć zjedzenia darmowego posiłku. Dyrektor ma wówczas obowiązek poinformowania ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania o zaistnieniu okoliczności uzasadniających przyznanie wsparcia. W celu przyznania pomocy takim osobom (dzieciom, uczniom) gmina zobligowana jest do przyjęcia programu osłonowego. Liczba osób objętych wskazanym programem nie może przekroczyć 20 proc. ogółu uczniów i dzieci dożywianych na terenie samorządu w poprzednim miesiącu. Co piąte dziecko korzystające z bezpłatnych posiłków nie musi więc spełniać kryterium dochodowego. Nie ma wówczas także konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego, co stanowi duży plus. Wiele osób bowiem nadal ma opory przed korzystaniem z takich form pomocy ze strony państwa. Pomoc przyznawana jest tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie ze strony państwa może wynosić 60 a w wyjątkowych sytuacjach nawet 80 proc. przewidywanych kosztów realizacji programu. Oznacza to, że samorząd musi zaplanować wkład własny w wysokości 40 proc. Zwiększona wysokość dotacji z budżetu państwa uzależniona jest od złożenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta uzasadnionego wniosku. Pismo takie rozpatruje wojewoda. Maksymalna dotacja z budżetu państwa to 80 proc. szacowanych kosztów przeprowadzenia dożywiania.

Licznik odwiedzin: 40630