Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie  w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku realizował projekt systemowy pn. „Droga do pracy”. Projekt realizowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
         Całkowita wartość projektu systemowego w 2012 roku wyniosła  75 000,00 zł, w tym wartość dofinansowania - 67 125,00zł, oraz wkład własny z budżetu gminy–7875,00 zł.

Celem projektu była integracja:
 - zawodowa
 - społeczna
osób bezrobotnych z terenu Gminy Pacyna, korzystających
z pomocy społecznej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.
Uczestnicy otrzymali wsparcie w  przystosowaniu
 do samodzielnego życia w społeczeństwie i aktywizacji zawodowej. Z wszystkimi uczestnikami pracownik socjalny zawarł kontrakty socjalne.

W ramach projektu zrealizowano:
1. Szkolenie zawodowe dla mężczyzn w wymiarze 202 godz.
na „Operatora koparko – ładowarki”
Panowie zdali egzamin zawodowy z wynikiem pozytywnym. Otrzymali  dokumenty potwierdzające udział
w szkoleniu oraz  nabyte umiejętności i uprawniające do wykonywania wyuczonego zawodu.
2. Kurs zawodowy dla kobiet w wymiarze 30 godz. „Kurs wizażu”.
Uczestniczki przystąpiły do egzaminu, który wszystkie zdały pomyślnie i otrzymały stosowne dokumenty potwierdzające nabyte umiejętności.
3. Zajęcia z doradcą zawodowym.
 Zdiagnozował potrzeby szkoleniowe uczestników i  zapoznał ich z zasadami przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz pisania CV i listu motywacyjnego.
4. Spotkania indywidualne z psychologiem.
5. Zajęcia z dietetykiem.
 Podczas zajęć dietetyk wprowadził uczestników w „świat zdrowego żywienia”.
6.  „Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 Podczas zajęć grupa uczestników zapoznała się   z takimi  blokami tematycznymi jak:
- Budowanie obrazu samego siebie i odkrywanie swoich mocnych stron osobowości – indywidualność.
- Badanie umiejętności i zainteresowań - uzyskanie odpowiedzi
na pytanie   „Jak bardzo jesteś świadomy siebie?”
- Rozumienie poczucia własnej wartości  - samoakceptacja.
- Poznanie przyczyn stresu.
- Asertywność – stanowczość, która nie rani innych.
- Zasady budowania budżetu domowego, znaczenie pieniędzy i umiejętności zarządzania nimi.
7. Spotkania podsumowujące projekt.
W sierpniu odbyło się spotkanie podsumowujące pierwsze półrocze projektu. Uczestnicy zgłaszali swoje uwagi dotyczące projektu i organizowanych w jego ramach zajęciach. W grudniu  zakończono realizację aktywnej integracji za  rok 2012. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy, Wójt Gminy Pacyna, Skarbnik Gminy
i Zespół Projektowy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie zapewnił uczestnikom pomoc finansową w postaci zasiłków celowych. Dodatkowo w trakcie trwania zajęć otrzymywali serwis kawowy (m. in. kawa, herbata, woda mineralna, ciastka, owoce).

W roku 2012 GOPS dokonał zakupu:
- komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem, ups i programem antywirusowym
- materiałów promujących projekt (notesy i długopisy z logotypami Unii Europejskiej i Kapitału Ludzkiego)

Kompleksowe wsparcie w projekcie wyposażyło uczestników projektu w umiejętności sprawnego, elastycznego poruszania się
 po rynku pracy i wytworzenie w ich świadomości koniecznego, stałego inwestowania w wiedzę i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 

Licznik odwiedzin: 40616